DP - MPI Library TY - JOUR AU - Yu Lei AU - Chengkun Wang AU - Quan Jiang AU - Xiaoyi Sun AU - Yongzhong Du AU - Yaofeng Zhu AU - Yingmei Lu T1 - Calpain activation and disturbance of autophagy are induced in cortical neurons in vitro by exposure to HA/β-Ga2O3:Cr3+ nanoparticles UR - http://dx.doi.org/10.7717/peerj.4365 UR - https://doaj.org/article/a46bf037f2f2430aa298e57e61b7a02b UR - https://peerj.com/articles/4365.pdf UR - https://peerj.com/articles/4365/ UR - https://doaj.org/toc/2167-8359 T2 - PeerJ SP - (01.02.2018) PY - 2018 ER -