A miks sa torusse ei räägi? Miks-küsilausetega tehtavad suhtlustegevused argitelefonivestlustes

"Social actions conducted by why-interrogatives in Estonian everyday telephone conversations" This paper analyses interrogatives formed with the why pronoun in Estonian everyday telephone conversations. Why-interrogatives are regularly defined as questions asking for reasons for or accounts of acti... Ausführliche Beschreibung

1. Person: Kirsi Laanesoo verfasserin
Quelle: In Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat (01.05.2017)
Weitere Artikel
Format: Online-Artikel
Sprache: English
Estonian
Veröffentlicht: 2017
Beschreibung: Online-Ressource
Online Zugang: Online
Online
Online
Online
Online
Volltext
Tags: Hinzufügen
Keine Tags. Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
  Creative Commons License Source: Directory of Open Access Journals (DOAJ).
Zusammenfassung: "Social actions conducted by why-interrogatives in Estonian everyday telephone conversations" This paper analyses interrogatives formed with the why pronoun in Estonian everyday telephone conversations. Why-interrogatives are regularly defined as questions asking for reasons for or accounts of actions. This paper, however, demonstrates that only a small fraction of why-interrogatives are actually used for questioning. The data come from the Corpus of Spoken Estonian of the University of Tartu. Altogether 41 why-interrogatives were analysed using the approach of interactional linguistics. The primary social actions conducted by why-interrogatives are the following: question, reproach, command, suggestion, complaint and challenge. The study reveals that why-interrogatives are multifunctional, used to carry out several social actions concurrently. The question form makes it possible for the recipients to interpret why-interrogatives as questions (by giving a neutral answer) or as some socially dispreferred actions, such as reproaches, challenges etc (by justifying themselves). Why-interrogatives demonstrate the speaker’s negative stance towards a preceding action. Artiklis käsitletakse eesti telefonivestlustes esinevaid küsisõnaga miks moodustatud küsilauseid ja nendega tehtavaid suhtlustegevusi. Kui üldiselt määratletakse miks-küsilauseid kui põhjuse järele küsivaid eriküsimusi, siis selle uurimuse materjali analüüs näitab, et miks-küsilaused on funktsionaalselt väga mitmekihilised ja nendega tehakse igapäevases suhtluses erinevaid suhtlustegevusi, millest küsimused moodustavad ainult marginaalse osa. Uurimuse tulemused näitavad, et miks-küsilauseid kasutatakse järgmiste suhtlustegevuste läbiviimiseks: küsimus, etteheide, käsk, nõuanne, kaeblemine, vaidlustus. Miks-küsilausetele eelneb suhtluses teatud sotsiaalsest normist kõrvalekaldumine või kõneleja jaoks muu vastuolu, mis tuuakse esile just miks-küsilausega.
ISSN: 1736-2563

Ähnliche Einträge

Keine ähnlichen Titel gefunden

Privacy Notice Ask a Librarian New Acquisitions